Samværspolitik for LFKUs lokalforeninger og LFKU

Samværspolitik vil kun give mening, hvis det bliver efterlevet som en kultur der praktiseres og efterleves. Det er tænkt som oplæg til at skabe en kultur i foreningen hvor I /vi passer på hinanden og børnene og de unge.

For at skabe en sådan kultur, må I tage emnet op jævnligt og sætte det på dagsorden. Gennemgå jeres Samværspolitik og tage forskellige situationer og grænsetilfælde op til diskussion. ”Mistanke kan ødelægge en leder”

Formål

Formålet med samværspolitikken er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge, samt beskytte medarbejdere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort og udsat for falske anklager. Dertil skal samværspolitikken være handlingsanvisende, hvis der opnås kendskab til overgreb eller mistrivsel såvel indenfor foreningen som udenfor. Derfor skal følgende læses indgående.

Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem medarbejder og barn, mellem barnet og relationer udenfor foreningen eller imellem børn. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides.

Fakta

Man regner med, at ca. 10% af alle børn bliver udsat for overgreb og krænkelser af større eller mindre grad. Det skal nævnes, at langt de fleste overgreb af børn foregår i hjemmet.

Bliver et barn udsat for overgreb eller krænkelse, er det et af de største tillidsbrud et barn kan opleve og det vil forfølge barnet resten af livet.

Med overgreb/krænkelse menes

At barnet eller den unge inddrages i seksuelle handlinger, som han/hun udviklingsmæssigt ikke er i stand til at forstå, og som det pågældende barn derfor er ude afstand til at give et kvalificeret tilsagn om at ville være med til eller ej.

Det er strafbart at have nogen form for seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har, status som underviser; opdrager eller har en overlegenhed i kraft af alder og status. Det vil sige, den position som en medarbejder i foreningen har, i forhold til medlemmerne i foreningen.

Forholdsregler i omgangen med børn

Vi ønsker en varm atmosfære i foreningen, hvor børnene og unge føler sig velkomne og elsket. Der er plads til knus og kram så længe man bruger sin sunde fornuft og gør alting åbenlyst og gennemskueligt

Det er medarbejderens opgave at være opmærksom på individuelle grænser og vælge aktiviteter, som tager hensyn til behovet for intimsfære og højere grad af blufærdighed. Et knus kan eksempelvis opfattes forskelligt af medarbejderen og barnet, og ironi, sarkasme eller indforståede bemærkninger kan blive opfattet som mobning.

Almindelige forholdsregler

  • Ved samtale eller lign bliv i rummet sammen med de andre børn – træk dig evt. over i et hjørne
  • Ved toiletbesøg, lås dig ikke inde på toilettet med barnet, men stå, udenfor med åben dør/dør på klem.
  • Undgå at være alene med børn på afsides steder.
  • Hvis børn bliver bange og skal, putte helt tæt eller du er nødt til at hjælpe et barn med bad, toiletbesøg el. lign, sørg for at en leder er orienteret
  • Er du i tvivl – kontakt din leder i arbejdsgrenen

Handling ved antagelse eller viden om overgreb eller mistrivsel

Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har medarbejderen underretningspligt i henhold til Serviceloven. I sådanne tilfælde skal medarbejderen kontakte nærmeste leder, som vil stå for underretningen i samarbejde med vedkommendes egen leder. Denne procedure skal sikre at en medarbejder ikke står alene med det psykiske pres som viden af så alvorlig karakter kan medføre.

Medarbejdere i forening, som igennem deres ansvarsområde har kontakt til børn og unge op til 15 år, afkræves en underskrevet samtykkeerklæring til brug ved indhentelse af oplysninger i det centrale kriminalregister til en såkaldt “børneattest”. Oplysningerne er beskyttet af registerloven. Det er strafbart for personenerne at videregive oplysninger om evt. misbrug til andre (herunder medarbejderen, menighedens ledelse eller forældre til børn)

Til nye ledere udleveres samværspolitikken inden lederen begynder arbejdet.

Samværspolitikken tages op på ledere møder i foreningen min. en gang pr år.

Lovgivning som bestyrelse og leder i LFKU skal forholde sig til

Serviceloven

§ 36: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Kommentar: Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også hvis vi i gennem vore aktiviteter støder på børn, som kan være omfattet af bestemmelsen. At få “kendskab til” kan her også betyde “at være ret sikker på”.
Bemærk, at alle har pligt til at underrette kommunen, i praksis socialforvaltningen, men man har ikke ret til at få at vide, hvad kommunen derefter foretager sig.

Straffeloven

Forbrydelser i familieforhold (incest)

§ 210: Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linie, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2: Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3: Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

Forhold til børn og unge

§ 222: Den, som har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2: Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelser af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.

§ 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 224: Bestemmelserne i §§ 216-223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

Kommentar: §§ 216-221 handler ikke specielt om seksuelle overgreb mod børn og unge og er derfor ikke medtaget her.

§ 225: Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.

Træner- og skolelærerparagraffen

(forhold til børn og unge, som er betroet en)

§ 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Kommentar: Når man er træner, skolelærer eller leder, har man fået “betroet” de pågældende til undervisning. Det er altså ulovligt for en leder at have samleje med en person under 18 år, som man er leder for. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224. Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Blufærdighedskrænkelse

§ 232: Den som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.

Børnepornografi

§ 235: Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på anden måde udbreder utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. På samme måde straffes den, som i en videre kreds udbreder sådanne fremstillinger.

Stk. 2: Den som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med fotografier, film eller lignende af børn, der har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje har kønslig omgang med dyr eller anvender genstande på groft utugtig måde straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte med at bruge siden, godkender du vores brug af cookies.  Læs mere