§ 1. Navn: Landsforeningen For Kristne Ungdomsforeninger. Forkortet LFKU

§ 2. Formål:

Organisationens formål er, at samle de Kirkelige Børne- og Ungdomsforeninger i Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet nogen landsorganisation og hvis idégrundlag er at tro på Jesus Kristus som verdens frelser, samt Guds Ånds aktive medvirken i hverdagen, for derigennem at virke blandt medlemmerne for en sund livsindstilling, på grundlag af en kristen livsanskuelse.

§ 3. Medlemmer:

Stk. 1 Er individuelle medlemmer som er organiseret i lokalforeninger, som kan gå ind for formålsparagraffen.

Stk. 2 Hver lokalforening har 1 delegeret stemme pr. påbegyndt 50 medlemmer.

§ 4. Bestyrelsen:

Stk. 1 Organisationens bestyrelse består af fem til syv medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen. Alle valg gælder i to år. Genvalg kan finde sted. Valgbare og stemmeberettigede er alle medlemmer

Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere af forældre eller værge 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

Stk. 2 Organisationen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Bestyrelsen kan give prokura. 

§ 5. Generalforsamlingen:

Stk. 1 Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed. Den består af bestyrelsen og delegerede fra hver lokalforening og afgør organisationens anliggender.

Alle medlemmer kan deltage, men kun delegerede og bestyrelsen har stemmeret. Bestyrelsen har dog ikke stemmeret ifm. godkendelse af beretning og regnskab.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent og referent
     2. Bestyrelsens beretning 
     3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
     4. Godkendelse af kontingent
     5. Indkomne forslag 
     6. Valg af bestyrelse 
     7. Evt.

Stk. 3 Ved generalforsamlingen godkendes bestyrelsens beretning, regnskab, mv. Der vælges bestyrelse. Eventuelle vedtægtsændringer afgøres og indkomne forslag behandles.  

Stk. 4 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5 Forslag til punkt/ § 5 & 6 skal indsendes til sekretariat eller formanden 14 dage inden generalforsamlingen

Stk. 6Der føres et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 7 Ekstraordinære generalforsamlinger kan der indkaldes til så ofte som et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 30 % af delegerede i lokalforeningerne anmoder herom. Der behandles kun emnet/emnerne for indkaldelsen.

Stk. 8 Indkaldelse til alle typer generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel.

§ 6. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal forelægges de lokalforeninger af organisationen, og afgøres på en generalforsamling med 2/3 flertal. 

§ 7. Opgave:

 1. Organisationen betragter det som sin opgave, at samle og aktivere børn og unge gennem lokalforeninger til fællesskab om kristne værdier. For derigennem at skabe mulighed for, at vokse op som harmoniske og samfundsengagerede mennesker.
 2. Organisationen skal endvidere opmuntre til at række ud til socialt svagt stillede grupper.
 3. Organisationen vil være behjælpelig med at samordne landsdækkende tiltag og endvidere med ansøgninger til fælles projekter i ind og udland.

§ 8. Finansiering:

Organisationen finansieres gennem frivillige bidrag, tilskud og ved kontingent fra medlemmerne. Kontingentets størrelse foreslås af bestyrelsen til godkendelses på generalforsamlingen

§ 9. Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Opløsning:

Stk. 1: Organisationen kan opløses ved vedtagelse: 

Med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede, på to generalforsamlinger med fire ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved organisationens eventuelle opløsning tilfalder dens kassebeholdning og øvrige værdier et tilsvarende kristent arbejde.

Vedtægterne er revideret 2008. Godkendt på generalforsamlingen d. 5. april 2008 i Brande

Vedtægterne er revideret 2016. Godkendt på generalforsamlingen d.10. oktober 2016 i Ølgod

Vedtægterne er revideret 2019. Godkendt på generalforsamlingen d. 27. april 2019 i Odense